EBC - 316 - Standard Brake Shoes

EBC - 316 - Standard Brake Shoes

PeakMoto

  • $46.39
  • Save $2.44


HONDA CB 450 K 70-71 Rear
HONDA CB 450 K 72-74 Rear
HONDA CB 500 K Rear
HONDA CB 500 T/76 75-76 Rear
HONDA CB 550 F 75-77 Rear
HONDA CB 550 K1/76 74-78 Rear