Honda VT1100C Shadow 87-89 Basic Lower Bowl Carburetor Repair Kit K&L 18-5102

Honda VT1100C Shadow 87-89 Basic Lower Bowl Carburetor Repair Kit K&L 18-5102

K&L Supply

  • $29.92
  • Save $0.33


Honda VT700C Shadow 1987
Honda VT800C Shadow 1988
Honda VT1100C Shadow 1987-1989