K&S Technologies 16-2035 Fork Dust Seal PAIR

K&S Technologies 16-2035 Fork Dust Seal PAIR

PeakMoto

  • $15.97

Only 1 left!

Honda OE Reference: 91254-371-003

HONDA XL-600R 1983-1987
HONDA CB-650SC 1983-1985
HONDA CX-650C "650 Custom" 1983
HONDA VF-700C "Magna" 1985-1987
HONDA VF-700F "Interceptor" 1984-1985
HONDA VT-700C "Shadow" 1984-1987
HONDA VF-750C "V45 Magna" 1988
HONDA VF-750F "Interceptor" 1983-1984
HONDA VT-750C "Shadow" 1983
HONDA VT-800C "Shadow" 1988
HONDA CB-900F "Super Sport" 1981-1982
HONDA CB-1000C "Custom" 1983
HONDA CBX 1981-1982
HONDA CB-1100F "Super Sport" 1983
HONDA GL-1100/A/I 1980-1983